TAN DAU LA DAI LUC
BACH CHIEN TRUYEN KY
TIEN HIEP TRUYEN KY
KIEM HON TRUYEN KY
TIEN GIOI TRUYEN KY

Chính thức khai mở máy chủ BCTK S28.KHU TA - BACH CHIEN TRUYEN KY. X3 nap the va Khuyen mai dan tu chon hoac EXP X3 cuoi tuan!!! Chính thức khai mở máy chủ BCTK S38.HUNG THANH - TIEN HIEP TRUYEN KY.X3 nap the va Khuyen mai KNBK.
TIN HOT SERVER MOI
event-icon
Tiên Hiep Truyen Ky
Khai mở máy chủ S37
Thời gian: 2021-07-23 17:00:00

Chuẩn bị khai mở
Chi tiết
event-icon
Tien Gioi Truyen Ky
Khai mở máy chủ S15-THAN BINH
Thời gian: 2021-07-20 17:00:00

Khai mở
Chi tiết
event-icon
Bach Chien Truyen Ky
Khai mở máy chủ S27- That Tinh
Thời gian: 2021-07-22 PM 17:00:00
Chuẩn bị khai mở

Chuẩn bị khai mở
Chi tiết
event-icon
Tan Dau La Dai Luc
Khai mở máy chủ S10- A Ngan
Thời gian: 2021-07-07 AM 10:00:00
Thời gian: 2021-07-07 AM 10:00:00

Chuẩn bị khai mở
Chi tiết
event-icon
Kiem Hon Truyen Ky
Khai mở máy chủ S1-THTK3D
Thời gian: 01/08
Thời gian: coming soon

Chuẩn bị khai mở
Chi tiết